Acte necesare Cadastru – Trasare Axe – Dezmembrari – Alipiri – Intabulare teren

Trasare Axe Construcții – Cote Nivel

Pentru a putea trasa axele unei constructii este necesar planul de executie al clădirii realizat de arhitect și în care să fie evidențiate axele și elementele de reper fixe:

 • proiectul construcției în format digital (fisiere .dwg) – trebuie să conțină elementele proiectate și amplasamentul construcției față de limitele de proprietate
 • plan de amplasament și delimitare (parte din documentația cadastrală)

Apartamente

Pentru întocmirea documentației de cadastru și intabulare actele necesare sunt:

 1. Când apartamentul a fost achiziționat de la stat (ICRAL, FOISOR, ICVL etc.)

  – contract de vânzare cumpărare sau contract de construire – copie legalizată;
  – proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizată;
  – în cazul în care apartamentul a fost cumpărat în rate, este necesară o copie legalizată a contractului de împrumut și copie legalizată a dovezii de plată integrală a acestuia.

 2. Când apartamentul a fost achiziționat de la o persoană fizică / juridică

  – Copie legalizată a contractului de vânzare cumpărare.

 3. Moștenire

  În această situație este necesară copia legalizată a certificatului sau certificatelor de moștenire. Pe lângă aceste documente, este necesar și setul de documente prezentate mai sus în cazul 1 sau 2, în funcție de cum a fost dobândit imobilul de către defunct(i).

 4. Sentință civilă

  În această situație este necesară o copie conform cu originalul (se emite doar de către Judecătorie) a sentinței definitive și irevocabile.
  Certificat fiscal în original (emis de Administrația Financiară de Sector). Acesta este valabil în luna în care este emis și trebuie să fie în perioada de valabilitate în momentul în care se depune dosarul la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din București, Ilfov, sau alte județe.
  copii acte identitate proprietar(i)
  Acte opționale:
  1. În cazul în care adresa imobilului a fost modificată printr-o hotărâre de consiliu local, este necesară o adeverință de adresă emisă de Asociația de Proprietari prin care se face atestarea vechii denumiri și a actualei denumiri. Aceasta trebuie să fie semnată și ștampilată de un reprezentant al asociației în original.
  2. În cazul în care pe actele de proprietate nu există vreo mențiune despre transcrierea acestora în registrul de transcripțiuni și înscripțiuni atunci este necesară o declarație notarială din partea proprietarului. 

Teren Intravilan

Pentru întocmirea documentației de cadastru și intabulare a unui teren intravilan actele necesare sunt următoarele:

1. Când terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

 • titlu de proprietate – copie legalizată; sau
 • ordinul prefectului – copie legalizată

2. Când terenul a fost cumpărat de la persoană fizică / juridică

 • Copie legalizată a contractului de vânzare cumparare. 

3. Moștenire
În această situație este necesară o copie legalizată a certificatului sau certificatelor de moștenire. Pe lângă aceste documente, sunt necesare și actele menționate la cazul 1 sau 2 de mai sus, în functie de modul în care a fost dobândit imobilul de către defunct(i).

4. Sentință civilă
În această situație este necesară o copie conform cu originalul (se emite doar de către Judecătorie) a sentinței definitive și irevocabile.
Pe lângă cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

 • Certificat fiscal în original (emis de primăria comunei pe raza căruia se află terenul). Acesta este valabil în luna în care este emis și trebuie să fie în perioada de valabilitate în momentul în care se depune dosarul la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • copii acte identitate proprietari(i)

Acte opționale:

 • certificat de atestare a construcției, în caz că aceasta nu apare în contractul de vânzare cumpărare.

Teren Extravilan

Pentru întocmirea documentației de cadastru și intabulare a unui teren extravilan actele necesare sunt următoarele:

1. Când terenul a fost primit sau retrocedat de la stat

 • Titlu de proprietate – copie legalizata sau ordinul prefectului – copie legalizata

2. Când terenul a fost cumpărat de la o persoană fizică / juridică 

 • Copie legalizata a contractului de vanzare cumparare

3. Moștenire
În această situație este necesară o copie legalizată a certificatului sau certificatelor de moștenire. Pe lângă aceste documente, este necesar și setul de documente prezentate mai sus în cazul 1 sau 2, în funcție de cum a fost dobândit imobilul de către defunct(i).
4. Sentință civilă
În această situație este necesară o copie conform cu originalul (se emite doar de către Judecătorie) a sentinței definitive și irevocabile.
Pe lângă cele enumerate mai sus, mai sunt necesare:

 • Plan parcelar emis și ștampilat de primărie. În caz că nu există plan parcelar pentru tarlaua în care se află terenul dumneavoastră, cadastrul se va face cu mențiunea „ampasament incert” în baza unei declarații notariale a proprietarului că înțelege și este de acord cu situația imobilului.
 • Certificat fiscal în original (emis de primăria de pe raza căruia se află terenul). Acesta este valabil în luna în care este emis și trebuie să fie în perioada de valabilitate în momentul în care se depune dosarul la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 • Copii acte identitate proprietari(i)

Actualizare Imobile

1.  Adresa imobilului a fost modificată

 • Adresa de nomenclatura stradală – copie legalizată

2. Una sau mai multe construcții au fost demolate

 • Autorizație de demolare – copie legalizată
 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor. Acesta trebuie sa fie semnat și stampilat de un reprezentant al autorității emitente a autorizației. Recepția între beneficiar și firma executantă nu este valabil.

3. Una sau mai multe construcții au fost extinse sau supraetajate.

 • Autorizație de extindere – copie legalizată
 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor. Acesta trebuie să fie semnat și stampilat de un reprezentant al autorității emitente a autorizației. Procesul verbal de recepție realizat între beneficiar și firma executantă nu este valabil.

Pe lângă documentele specifice fiecărui caz, mai sunt necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 luna)
 • Copie documentație cadastrală
 • Cereri tip
 • Copii acte identitate proprietari

Alipiri Terenuri Cu/Fără Construcții

Documentația necesară pentru operațiunea de alipire a terenurilor cu/fără construcții, cuprinde:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună) pentru fiecare imobil ce va fi alipit
 • Certificat de urbanism – copie legalizată
 • Documentațiile cadastrale ale imobilelor ce vor fi alipite – copie
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar(i)
 • Declarație notarială de intrare în indiviziune – doar dacă imobilele nu sunt deținute de același proprietar.

Alipiri Apartamente

Pentru operațiunea de alipire apartamente U.I., aveți nevoie de următoarele documente:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 lună) pentru fiecare UI ce urmează a fi alipit.
 • Documentație cadastrală UI – copie
 • Cereri tip
 • Act de identitate proprietar – copie

Vă stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri, aşadar nu ezitaţi să ne contactaţi!