Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (preşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti):

  • fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
  • stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
  • stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
  • încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.
Menționăm faptul că, certificatul de urbanism nu vă conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii (nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare).

De unde poți ridica certificatului de urbanism?

Care sunt autorităţile competente în eliberarea certificatului de urbanism şi cum procedează persoana care doreşte obţinerea unui astfel de document?

Certificatul de urbanism este eliberat de către Primăria din raza căruia se află imobilul. În vedere eliberării certificatului de urbanism, solicitantul va depune pentru emiterea certificatului de urbanism următoarele documente:

  • cererea-tip;
  • planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

  • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

Cât este taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism?

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

În cât timp se emite certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism se emite de autorităţi în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Descarcă gratuit de mai jos cererea pentru emiterea certificatului de urbanism

Îți stăm la dispoziţie pentru informaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri, aşadar nu ezita să ne contactezi!

Poate ești interesat și de:

Ce este ridicarea topografică și când ai nevoie de ea?